Další služby
PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Probační program "Právo pro každý den"

Probační program „Právo pro každý den“ je alternativní program, který pomáhá mladým lidem ve věku 15 - 18 let (či věku blízkém), kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, osobní a profesní rozvoj, tak i na dění v obci, a tím přispět ke snížení rizika opakování jejich trestné činnosti a k jejich opětovnému začlenění do společnosti.

CÍL PROGRAMU: přispět ke snížení rizika opakování trestné činnosti mladých lidí a k jejich opětovnému začlenění do společnosti.

ICOS realizuje probační program již od roku 2007, a to v regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina. 

Klienti jsou do programu zařazováni ve spolupráci s Probační a mediační službou a Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, výběr klientů do programu je dán následujícími kritérii:
- jedná se o prvopachatele, který spáchal méně závažné provinění
- mladiství klienti Probační a mediační služby (PMS) jsou do programu zařazování poté, co
dají dobrovolný souhlas s absolvováním programu, který je jim uložen v přípravném i vykonávacím řízení dle §17 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, nebo dle §18 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže jako přiměřená výchovná povinnost.
- klienti, kteří se dopustili přestupku či jiného činu, u nichž hrozí recidiva a prohlubování závadového
chování až k trestné činnosti (klienti OSPOD).
- věk klienta je od 15 let (hranice věkové odpovědnosti) do 18 let. V odůvodněných případech
může být věk klienta blízký tomuto věku.
 

Jen do konce roku 2012 uskutečnil ICOS již 51 běhů programu (1 běh programu = 40 výukových hodin, program zajišťují vždy dva vyškolení odborní lektoři) v 9 regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina, a to pro 463 klientů. V únoru 2013 byl úspěšně dokončen tříletý projekt podpořený z Evropského sociálního fondu. Na závěr tohoto projektu jsme vydali publikaci „Evaluace probačního programu“, která mapuje výsledky několikaleté realizace programů, které byly pilotně podpořeny tzv. norskými fondy a poté Evropským sociálním fondem. Z evaluace mj. vyplývá, že téměř tři čtvrtiny absolventů programu se nedopouští recidivy (pozn. recidiva je samozřejmě sledována s odstupem od realizace, tudíž údaj se týká pouze absolventů do konce června 2012, tj. absolventů ze 44 běhů programu z celkového doposud ke konci roku 2013 realizovaných 53  běhů programu).

Kalendář akcí ICOSu:
Červen 2020
 1  3  5  6  7 
 8  10  12  13  14 
 15  17  19  20  21 
 22  24  26  27  28 
 29      
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz