Další služby
PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Nabídka programu primární prevence Spirála

 

PRO KOHO

Program je určen pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

  • pro žáky na 1. stupni základních škol
  • pro žáky na 2. stupni základních škol
  • pro studenty gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť

 

Jak program probíhá?


Programy probíhají přímo ve škole, nejlépe v kmenové třídě, venku nebo i jinde dle dohody.
Minimální počet hodin:  8 vyučovacích hodin přímé práce s třídním kolektivem - obvykle rozděleno na 4 setkání po 2 hodinách nebo 2 setkání po 4 hodinách nebo i jinak podle možností a potřeby třídy. Součástí programu jsou také 4 hodiny konzultace s třídním učitelem.
Program je veden dvěma lektory, kteří mají lektorské zkušenosti a odpovídající vzdělání pro práci se skupinou
Po celou dobu programu je přítomen třídní učitel.

Program je veden interaktivní formou, využívá se psychosociálních her, věnuje se prostor diskuzím, žáci pracují individuálně i ve skupinách.

Struktura programu


První setkání je zaměřeno především na seznamovací aktivity a to i u žáků, kteří tvoří jednu třídu již několik let. Často se ukazuje, že toho žáci o sobě hodně nevědí, stejně tak třídní učitel a lektoři se dozví mnoho užitečných informací.
V úvodních částech programu je možné využít sociometrických metod, které ověřují nastavení klimatu třídy.
Náplní následujících setkání jsou sebepoznávací a zážitkové hry a hry zaměřené na posílení pozitivních vztahů celého kolektivu a spolupráci ve skupině.
Lektoři přizpůsobují náplň programu danému kolektivu i přáním třídního učitele (na čem je podle něj třeba zapracovat, co žákům nejde, v čem je třeba je podpořit). Každá část programu je ukončena výměnou zpětné vazby mezi lektory a žáky a mezi lektory a třídním učitelem bez přítomnosti žáků.

Cíle programu

  • zvyšovat pozitivní klima ve třídách základních škol
  • rozvíjet psychosociální dovednosti žáků – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.
  • předcházet vzniku šikany a dalších rizikových forem chování

Rizikové momenty spolupráce

problém v kolektivu – jakmile se během programu objeví závažnější problém nasvědčující tomu, že třídní kolektiv není v pořádku a je zapotřebí sekundární prevence, lektoři program ukončí/přeruší a doporučí pro práci se třídou odbornou intervenci, např. SVP, PPP. Cena za program se buď krátí podle skutečně realizovaného času, nebo se převede na pokračování programu po ukončení odborné intervence.
změna třídního učitele během programu – i v případě, že během programu dojde k výměně třídního učitele, by měl být program dokončen (lektoři ho přizpůsobí situaci). Pouze v případě, že by nový třídní učitel odmítal spolupracovat, bude program ukončen. V tomto případě se cena za program nekrátí.

Cena programu


- 9500 Kč (v ceně 8 hodin přímé práce s třídním kolektivem a 4 hodiny poradenství pro třídního učitele)
- každé další 2 hodiny práce s kolektivem (+ jedna hodina poradenství) – 2300 Kč

Kontakt

Mgr. Květa Škrabalová

tel: 774 292 622

email: skrabalova@latran.cz
 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz