Další služby
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Poradenství a konzultace v oblasti projektového managementu

Dokážeme pomoci se získáváním grantů a dotací i řízením vlastních projektů. K dispozici jsou dnes desítky nejrůznějších grantových titulů z mnoha místních, evropských i jiných zahraničních fondů. Každý o peníze stojí, ale stále si o ně mnozí neumějí říct. Hlavně neziskovým organizacím, ale i místním samosprávám i jiným subjektům nabízíme naše znalosti a bohaté zkušenosti se získáváním peněz na projektové záměry. I když máme zkušenosti i s jinými projekty, specializujeme se na pomoc s takovými projekty a záměry, které souvisejí s posláním naší obecně prospěšné společnosti, tj. podporují strategický rozvoj regionů jižních Čech s důrazem na sociální a související služby a programy. 

S čím umíme pomoci?

 • Vyhledat vhodné finanční zdroje/grantové/dotační výzvy pro váš záměr.
 • S formulováním vlastního projektového záměru.
 • Se sepsáním a vyplněním žádosti o grant/dotaci/příspěvek.
 • S vlastní realizací a řízením projektu. Naše služby jsou vždy specifické a odvíjí se od požadavků zadavatele.
 • S proškolením, jak na to…
 • Máte nápady, ale nevíte, jak je změnit ve skutečnost? Nabízíme i konzultace ke strategickému plánování, tedy schopnosti najít cestu k ujasnění si dlouhodobější i krátkodobější strategie organizace a detekování finančních zdrojů pro její naplnění.

S čím máme zkušenosti?

S přípravou i řízením stovek projektů z domácích i zahraničních zdrojů. Mnohé z nich jsme „pouze“ pomohli připravit pro jiné subjekty, mnohé z projektů jsme však sami či v partnerství s jinými subjekty řídili a řídíme. Máme bohaté zkušenosti s projekty z evropských fondů (v posledních letech zejména Evropský sociální fond), v roce 2009 jsme se stali jednou z 9 neziskovek v ČR, která uspěla ve všech výzvách tzv. norských fondů, připravili jsme a řídíme však i desítky dalších projektů z nejrůznějších zdrojů. Do regionu jsme pomohli přinést více než 100 milionu korun.

Příklady projektů, které jsme připravili a provázeli:

 • I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat (XII. 2013 – VI. 2015). Realizace více než tří desítek vzdělávacích kurzů pro pracovníky šesti neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Rozpočet, 2,9 mil Kč, financováno: Evropský sociální fond. Role ICOS: zpracovatel a koordinátor projektu.
 • Telekontaktní služba (VII. 2004 - VII. 2005) - Projekt přispěl k zavedení k rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené v Českém Krumlově a okolí. Jednalo se o zavedení nové služby automatického tísňového volání (tzv. telekontaktní sociální péče), která dodnes funguje při DPS Český Krumlov, o.p.s. Financováno z prostředků z prostředků Phare EU, rozpočet: 110.937 EUR. Role ICOS: partnerská spolupráce na přípravě a řízení projektu.
 • Cesta ke změně (VI. 2006 - VII.2008) - realizace nového komplexního programu, jehož cílem byla podpora dlouhodobě nezaměstnaných či jinak znevýhodněných osob na trhu práce, lidí s kumulovanými sociálními problémy v pěti regionech Jihočeského kraje. Jen na Českokrumlovsku prošlo programem 68 lidí, z nich našlo zaměstnání v průběhu programu 27 dlouhodobě nezaměstnaných občanů, z nichž se většině kvůli různým omezením a hendikepům, nedařil návrat na pracovní trh několik let. Rozpočet: 1,9 mil. Kč.Financováno Evropským sociálním fondem. Role ICOS: partner projektu a koordinátor aktivit v regionu Českokrumlovsko.
 • Trojlístek (IV. 2005 – VII. 2006): projekt zaměřený na spolupráci tří neziskových organizací (Oblastní charita Strakonice, Polidon a Koník).  Kromě mnoha jiného byla tato spolupráce zacílena na pomoc lidem, kteří propadli sociálním sítem, se začleněním do společnosti a pomocí s uplatněním na trhu práce. Cílovými skupinami byli duševně nemocní, tělesně postižení, bezdomovci ad. Projekt byl financován Evropskou z fondu EU PHARE 2003. Rozpočet: 112.264 EUR. Role ICOS: příprava projektu, konzultační a poradenská činnost v souvislosti s realizací a řízením projektu.
 • Od komunitního plánu k iniciaci nových sociálních služeb na Českokrumlovsku (2005 - 2006) – v rámci projektu bylo mj. založeno Centrum sociálních služeb, které začalo poskytovat některé z doposud v regionu chybějících sociálních služeb na základě potřeb vzešlých z komunitního plánování sociálních služeb. Financováno EU a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu. Rozpočet: 571.500,- Kč, role ICOS: zpracovatel a koordinátor projektu.  
 • Materiální pomoc občanům obce Majdalena, postiženým srpnovými záplavami (I. 2003 - VI. 2003)- v rámci mimořádné povodňové linie PHARE 2002 (prostředky EU) jsme získali prostředky na projekt, který byl  realizován v přímé spolupráci s obecním zastupitelstvem Majdaleny (Třeboňsko). Nezbytné kofinancování projektu ve výši 350 tisíc Kč poskytlo zastupitelstvo obce ze svého povodňového konta. ICOS tuto částku použil pro přímou materiální pomoc občanům Majdaleny na základě pokynů obecního zastupitelstva a těmto 350 tisícům přidal ICOS dalších cca 2,5 miliónu Kč z prostředků PHARE Evropské unie na přímou pomoc občanům obce. Role ICOS: zpracovatel a koordinátor projektu.
 • Řadu dalších projektů připravených a řízených ICOS můžete najít například v sekci Projekty ICOS.

Nevíte-li si rady s grantovou žádostí, nebo nevíte, kde a jak získat finanční prostředky na podporu Vaší činnosti, můžete se na nás obrátit. Pomáháme však zejména těm, jejichž záměry nám přijdou zajímavé a přínosné z hlediska našeho poslání.

Naše ceny:

Konzultace, školení: v případě poptávky (mimo rámec projektů, z nichž může být tato činnost financována) jsou ceny smluvní a odvíjí se od objemu a zaměření sjednané zakázky
-  pro neziskové organizace: obvyklá cena, z níž se vychází, je: 450,- Kč/osobohodina + případné reálné náklady na související výdaje, - nicméně v případě neziskových organizací je v případech, kdy se jedná o projekty podporující poslání ICOS, možné smluvit i nižší cenu),
- pro ostatní právnické subjekty (obce, komerční subjekty...): obvyklá cena, z níž se vychází, je: 600,- Kč/osobohodina + další související náklady

Kontaktní osoba: Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.
tel., fax: 380 712 202
mobil: 728 151 008
e-mail: zunt@latran.cz
www.icos.krumlov.cz

K podpoře a konzultacím v oblasti strategického plánování více zde.
 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz